e-city.gr
Greek version Home Page News Events Events Hotels Travel Agencies Car Rental Travel Hotels Bar Club Restaurants Taverns Books CDs Gifts

  Search
 
Other cities


EventsSights
Kefalonia
Ithaki


Fairs
Useful Phones
Register on-line
AUTHORIZED
REPRESENTATIVE
Nikolatos
tel-fax : 26710 25055
Home Page > Sights > ...

History>/b>
...

Museums - Monuments
•  Ithaki Archeological Museum
•  Stauros Archelogical Museum
•  Navy - Folcloric Museum
•  City of Alcalomenon
•  Pilikata
•  Map of Ithaki

Bathi
...

Cities & Villages
•  Peraxori
•  Anogi
•  Leuki
•  Stavros
•  Exogi
•  Platrithia
•  Piso Aetos
•  Ai - Giannis

Beaches
...

Beaches
•  Vathi
•  Kioni
•  Skinos
•  Aetos
•  Dexia
•  Loutsa
•  Filiatro
•  Sarakiniko
•  Minimata
•  Gidaki
•  Pisv Aetos
•  Aspros Gialos
•  Poli
•  Afales
•  Kourvoulia
•  Frikes

Caves
Monastery
Architecture