Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών του e-city.gr

1. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου e-city.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάνω όρων και η χρήση των υπηρεσιών του e-city προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών του e-city.gr, οι οποίοι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μονομερώς από το e-city.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πλην της δημοσίευσης τους στη σελίδα του (www.e-city.gr), όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

2. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) e-city.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την e-city.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην e-city ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. To e-city.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας e-city.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. To e-city.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΈΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση το e-city.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του e-city.gr.

6. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το e-city.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

7. Το e-city.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).

8. Το e-city.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

9. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το e-city.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του e-city.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

10. Οι Υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε Frames).

11. Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με τη συγκατάθεσή του και γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/97, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης με το e-city.gr. Το e-city.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών της και την εξασφάλιση επικοινωνίας με τους Χρήστες. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την παροχή της Υπηρεσίας καθώς και δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

12. Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το e-city.gr δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει.

13. Ο Χρήστης υποχρεούται 1) να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του ή εταιρικά, όπως αυτά ζητούνται κάθε φορά κατά τη χρήση της κάθε υπηρεσίας, 2) να ενημερώνει το e-city.gr άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται ελεύθερα σε τρίτους, αλλά το e-city.gr διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων (π.χ. προσωρινή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, κλπ.) κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία με ψευδή στοιχεία.

14. Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το e-city.gr δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο ή με καλή πίστη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου το e-city.gr να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματα της, τους Χρήστες και το κοινό.

15. Το e-city.gr δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες, όταν κατά την κρίση της ή κατά ή κατόπιν πληροφοριών γίνει γνωστή παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή των χρηστών ηθών ή επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, την προστασία της καθώς και σε περίπτωση καταδίκης του Χρήστη για πλημμελήματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες.

16. Κάθε Υπηρεσία παρέχεται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

17. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το δίκτυο του e-city.gr σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες όρους και της οδηγίες του e-city.gr και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της υπηρεσίας.

18. Το e-city.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής "Περιεχόμενο") που ο Χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης υπηρεσίας και την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα πλαίσια λειτουργίας κάθε υπηρεσίας δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το e-city.gr, το οποίο δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ποιότητα του περιεχομένου. Το e-city.gr δικαιούται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλο ή τμήμα του περιεχομένου που δημοσιοποιείται μέσω των υπηρεσιών του αποτελεί το αντικείμενο οποιασδήποτε εξώδικης ή δικαστικής ενέργειας- τρίτου ή - στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιου είδους ενέργεια εφόσον, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη της ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. δυσφήμιση), να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την υπηρεσία, ολικά ή μερικά, χωρίς από το λόγο αυτό ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος να μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του e-city.gr ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία υπέστη εκ του λόγου τούτου.

19. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε κάθε υπηρεσία παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, ενώ απαγορεύεται η αναμετάδοση του με οποιοδήποτε άλλο μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν. Κάθε Χρήστης, και όχι το e-city.gr, φέρει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που τοποθετεί στις υπηρεσίες του e-city.gr.

20. Σε καμία περίπτωση το e-city.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ) από Χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία, προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.

21. Οι σχέσεις των Χρηστών με το e-city.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τις υπηρεσίες που τυχόν προκύψει είναι μόνο τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης .

22. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων οι οποίοι σε συνδυασμό με την αίτηση σύνδεσης που τυχόν απαιτείται για τη χρήση κάθε υπηρεσίας καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση του e-city.gr με κάθε Χρήστη.